Mighty Mice

ให้เช่าหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม (ออนไลน์-ไฮบริด), ล่ามแปลภาษา, หูฟังทัวร์ไก้ด์, ไมค์ประชุม และระบบ เสียง ภาพ แสง ครบวงจร

" ไมตี้ ไมซ์ "

ผู้นำในงานบริการระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์ไก้ด์ ล่ามแปลภาษา พร้อมบริการอุปกรณ์ระบบภาพ เสียง แสง งานออกแบบก่อสร้างฉาก-เวที ถ่ายภาพนิ่ง-วีดีโอ สำหรับงานประชุมทุกรูปแบบ รองรับงานประชุม On-site, Online และ Hybrid พร้อมทีมงานมากประสบการณ์ บริการทั่วไทย ไปไกลได้ทั่วโลก

ไมตี้ ไมซ์ ให้บริการด้วยปรัชญา “BEST”

Basically Service Mind

ทีมงานทุกคนมีความรักในงานบริการเป็นพื้นฐานในการทำงาน

High Quality Equipment

คัดสรรค์อุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

System Understanding

มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์
สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้หลากหลาย

Truly Satisfaction

ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี
ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

MIGHTY’S SERVICES

บริการของ ไมตี้ ไมซ์

ไมค์ประชุม

ระบบเสียง ภาพ แสง
และฉาก-เวที

รับประกัน
คุณภาพด้วย...

0 +
ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
0 +
ลูกค้าทั้งหมด ที่ไว้วางใจ
0 +
ผลงานของเรา

เสียงสะท้อนแห่งความพอใจ

“I salute the most professional service offered by Mighty MICE to the IPU at its 136th Assembly. I am wishing them more success.”

Mr. Martin Chungong IPU Secretary General, Dhaka – Bangladesh (2017)

"A big thank you to the wonderful AV team behind the scenes. Wouldn’t be able to do it without them! Thanks Mighty MICE!.”

Travelport LIVE 2018 Bangkok – Thailand
Outstanding Performances

ผลงานที่ผ่านมา

thThai