Mighty's mice Services

ครบเครื่อง
เรื่องงานประชุม

ไมตี้ ไมซ์ ให้บริการอุปกรณ์สำหรับงานประชุมอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์ไก้ด์ ล่ามแปลภาษา ระบบเสียง ภาพ แสง ฉากเวที บริการช่างภาพงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์จากงานประชุมทุกขนาดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

หูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม และล่ามแปลภาษา

Simultaneous Interpretation System, Interpreter Booth and Interpreters

หูฟังทัวร์ไก้ด์

Portable Tour Guide  

ไมค์ประชุม

Conference Microphone System 

ระบบเสียง ภาพ แสง ฉากเวที ถ่ายภาพนิ่ง และบันทึกวีดีโอ

Audio – Visual – Lighting Systems, Backdrops, Photographer and Videographer 

thThai